1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników usług oferowanych przez portal internetowy Relax Centrum Kolštejn (zwany dalej „ portalu”).
 2. Administratorem danych osobowych podanych na tym portalu jest Relax Centrum Kolštejn, s.r.o., Husitská 150/9, Nové Sady 683 08, Husitská 150/9, NIP: CZ01810481, który jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: administrator danych).
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych danych administrator danych stosuje procedury wewnętrzne i postępuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę interesów osób itp. do którego odnoszą się odpowiednie dane. W szczególności administrator danych osobowych zapewnia, że:
  1. dane osobowe są zbierane w określonych celach, które są zgodne z przepisami prawa i nie jest dokonywane inne przetwarzanie danych osobowych, które nie jest zgodnie z tymi celami,
  2. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa,
  3. zbierane są dane osobowe, które odpowiadają materialnie i są adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane,< /li>
  4. li>dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez najdłuższy okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody użytkowników tego portalu oraz w przypadkach, gdy upoważnienie do ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.
 6. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników tego portalu. Portal podał dobrowolnie następujące cele:
  1. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
  2. Rezerwuj e za pośrednictwem systemu rezerwacji online.
  3. Świadczenie usług świadczonych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. Realizacja działań marketingowych, w tym wysyłanie wiadomości handlowych na adresy e-mail, jeśli Klient wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy dokonywaniu rezerwacji lub zadaniu pytania za pośrednictwem kontaktu Formularz. Zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych można cofnąć za pomocą odpowiedniego linku podanego w wiadomościach e-mail lub wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail administratora danych.
  5. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest np. windykacja lub wizyjny monitoring ruchu w obiekcie.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa , a także podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora danych (np. usługi prawne, informatyczne, marketingowe, księgowe oraz inne podmioty zajmujące się realizacją zamówionych usług).
 8. Administrator danych jest uprawniony do korzystania zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, w celach marketingowych i indywidualnego dostosowania oferty.
 9. Użytkownik portalu ma prawo dostępu do danych, które przekazał administratorowi danych do przetwarzania. Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie zażądać zmiany, usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może również w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z portalu. Prawo do przenoszenia danych nie ma znaczenia, ponieważ nie ustalono standardu przesyłania takich danych między obiektami noclegowymi.
 10. Użytkownik portalu ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym cofnięciem.
 11. Użytkownik portalu może skorzystać ze swoich praw wymienionych w punkcie 8 powyżej, kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem tego samego e-maila lub numer telefonu podany na podanym portalu, na adres reditel@kolstejn.cz.
 12. Każdy użytkownik portalu może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator danych otrzymuje dane o użytkownikach i przechowuje je w następujący sposób:
  1. na podstawie ich dobrowolnego umieszczenia w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików cookie.
 14. Przy pierwszej wizycie na stronie Relax Centrum Kolštejn użytkownik otrzyma informację o korzystaniu z plików cookie. Pozostawienie użytkownika na tej stronie oznacza akceptację stosowania plików cookie. Brak zmiany przez użytkownika ustawień swojej przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.
 15. Stosowanie plików cookies jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w portalu. Cookies przechowują dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności serwisów internetowych