1) OBJEDNÁVKA
Hotel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem nebo e-mailem.
 
2) STORNO
Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.
 
Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
 
Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
 
  • Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) | Sazba storno poplatku (v %)
  • 30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování | 0 % z ceny rezervace
  • 29 –14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování | 25 % z ceny rezervace
  • 13 – 8 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování | 50 % z ceny rezervace
  • 7 – 1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování | 100 % z ceny rezervace
 
V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z ceny rezervace. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 7 dní před plánovaným nástupem k ubytování, písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.